Rekrutacja, praca

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwana powszechnie „RODO”. Celem RODO jest przede wszystkim zapewnienie jednolitej i wysokiej ochrony danych osobowych na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na powszechność procesów przetwarzania danych osobowych zmiana prawna, będzie miała istotny wpływ na sposób funkcjonowania wszystkich pracodawców i zleceniodawców/zamawiających.

Jako Pani/Pana pracodawca/zleceniodawca/zamawiający, a w odniesieniu do osób z jakimi prowadzona będzie rekrutacja, jako ewentualny przyszły Pana/Pani pracodawca/zleceniodawca/zamawiający informujemy, że na wskazane zmiany jesteśmy przygotowani. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są przez Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie w sposób zgodny z wymogami RODO, a w szczególności w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność.

W celu przybliżenia Pani/Panu tematyki związanej z RODO, poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najistotniejszych pojęć, zdefiniowanych i występujących w przepisach RODO oraz użytych w dalszej części niniejszej informacji.

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator (ADO) – to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (podejmuje zatem istotne decyzje związane z przetwarzaniem danych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych, odbywało się zgodnie z RODO).

Jednocześnie z uwagi na treść art. 13 RODO, który ustanawia po stronie administratora danych osobowych szczególny obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przez ADO przetwarzane, poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Państwadanych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie (adres: 64-510 Wronki, Popowo 2a, KRS: 0000163601,  e-mail: )
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. prowadzenia z Panem/Panią procesu rekrutacyjnego,
  2. wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o pracę/zlecenia/o dzieło,
  3. spełnienia obowiązków nałożonych na administratora jako płatnika należności publicznoprawnych, zwłaszcza z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz rozliczania należności podatkowych, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach, przyznania i wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
  4. zabezpieczenia majątku administratora przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w związku z działającym u administratora monitoringiem wizyjnym (telewizją przemysłową).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, są:
  1.  dla wykonania umowy o pracę, o dzieło, zleceń, itp. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem, a w zakresie szczególnych kategorii danych (w szczególności dotyczących zdrowia) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązków w dziadzienie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, a nadto przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.);
  2. dla przyznania i wypłaty świadczeń z ZFŚS podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.  Lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes;
  3. dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby dochodzenia roszczeń administratora jak i danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami danych osobowych, będą: ZUS, urzędy skarbowe oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi techniczne, organizacyjne i doradcze, a w szczególności dostawcy systemów i usług informatycznych wykorzystywanych przez administratora, doradcy prawni oraz podmioty zapewniające obsługę kadrowo-płacową oraz księgową administratora;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji kadrowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów o pracę, zlecenia, o dzieło, itp., w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały podane, nie później jednak niż do chwili jej wycofania; zaś w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora – przez okres przedawnienia roszczeń;
 6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych na podstawie art. 18 RODO, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21 RODO w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
  6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana, narusza przepisy RODO;
  8. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem jej zawarcia oraz realizacji, przy czym ich podanie nie jest obowiązkowe, ale konsekwencją ich niepodania, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umów o pracę/zlecenia/o dzieło; brak możliwości  przeprowadzenia z Panem/Panią postępowania rekrutacyjnego.
 8. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dojdzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Ponadto informujemy, że w celu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie przez administratora), należy złożyć odpowiedni wniosek u administratora w formie pisemnej na adres e-mail: lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

W przypadku pytań jesteśmy do Pani/Pana dyspozycji pod adresem e-mail: