Współpraca biznesowa

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwana powszechnie „RODO”. Celem RODO jest przede wszystkim zapewnienie jednolitej i wysokiej ochrony danych osobowych na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na powszechność procesów przetwarzania danych osobowych zmiana prawna, będzie miała istotny wpływ na sposób funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych.

Jako Państwa partner biznesowy informujemy, że na wskazane zmiany jesteśmy przygotowani. Państwa dane osobowe, przetwarzane są przez Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie w sposób zgodny z wymogami RODO, a w szczególności w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność.

W celu przybliżenia Państwu tematyki związanej z RODO, poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najistotniejszych pojęć, zdefiniowanych i występujących w przepisach RODO oraz użytych w dalszej części niniejszej informacji.

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator (ADO) – to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (podejmuje zatem istotne decyzje związane z przetwarzaniem danych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych, odbywało się zgodnie z RODO).

Jednocześnie z uwagi na treść art. 13 RODO, który ustanawia po stronie administratora danych osobowych szczególny obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przez ADO przetwarzane, poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Państwadanych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie (adres: 64-510 Wronki, Popowo 2a, KRS: 0000163601,  e-mail: )
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania różnorakich umów, a zwłaszcza:współpracy, sprzedaży, o dzieło, zleceń, itp., których stroną jest Pani/Pan;
  2. przesyłania ofert handlowych, newsletterów i innych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. organizacji konkursów i promocji;
  4. realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych, w odniesieniu do:
   1. danych osobowych przetwarzanych na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami osób trzecich, z uwagi na zamiar należytego zabezpieczenia interesów administratora,
   2. danych osobowych przetwarzanych w związku z działającym u administratora monitoringiem wizyjnym (telewizją przemysłową), z uwagi na zamiar zabezpieczenia majątku administratora przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, są:
  1.  dla wykonania różnorakich umówa zwłaszcza:współpracy, sprzedaży, o dzieło, zleceń, itp. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem,
  2. w przypadku przetwarzania danych w celu wysyłania ofert handlowych, newsletterów i innych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna i świadoma zgoda na ich przetwarzanie,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach uczestnictwa w konkursach i promocjach organizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna i świadoma zgoda na ich przetwarzanie;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby dochodzenia roszczeń administratora jak i danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: urzędy skarbowe, upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi techniczne, organizacyjne i doradcze, a w szczególności dostawcy systemów i usług informatycznych wykorzystywanych przez administratora, doradcy prawni oraz podmioty zapewniające obsługę kadrowo-płacową, księgową administratora;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy (umów) zawiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały podane, nie później jednak niż do chwili jej wycofania; zaś w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora – przez okres przedawnienia roszczeń;
 6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych na podstawie art. 18 RODO, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21 RODO w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
  6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana, narusza przepisy RODO;
  8. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem jej zawarcia oraz realizacji, przy czym ich podanie nie jest obowiązkowe, ale konsekwencją ich niepodania, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umów; brak możliwości przesyłania ofert handlowych, newsletterów i innych informacji handlowych; oraz brak możliwości zapewnienia Pani/Panu udziału w konkursach i promocjach organizowanych przez administratora,
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem